Skip to content

Konkurs ofert – remont konserwatorki kamienicy przy ul. Grunwaldzka 20a, 20b, Listopadowa 47, 49

 

Inwestor:

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Grunwaldzka 20 A, B – Ul. Listopadowa 47, 49 w Bielsku-Białej

Lokalizacja robót:

budynek przy ul. Grunwaldzkiej 20 A, B / Listopadowej 47, 49; 43-300 Bialsko-Biała

Termin składania ofert:

30.06.2023 r. 

Zakres robót – Elewacje:

COKÓŁ (PIASKOWIEC)

WZMOCNIENIE  I UZUPEŁNIANIE UBYTKÓW

SPOINOWANIE

IMPREGNACJA HYDROFOBIZUJĄCA

RENOWACJA TYNKÓW ELEWACJI

RENOWACJA GZYMSÓW ,OPASEK WOKÓŁ OKIEN , GZYMSÓW

PODPARAPETOWYCH, SZTUKATERII

ROBOTY BLACHARSKIE

REMONT BALKONÓW

 

Prace przygotowawcze – skucie starych, głuchych tynków, usunięcie starych powłok malarskich

 

Wzmocnienie podłoża na całości elewacji tynkowanej – renowacja wszystkich detali architektonicznych na elewacji tj.:

– gzymsy (wieńczący, międzykondygnacyjne, podokienne, nadokienne);

– podpory balkonowe;

– płyty balkonowe;

– opaski okienne, opaski drzwiowe;

– ornament nad wejściem do klatki (klatka od strony. Ul Grunwaldzkiej);

– rzeźby postaci nad portalami od strony ul. Listopadowej;

 

Uzupełnienie ubytków w detalach  analogicznie do pozostałych detali na elewacji, które nie uległy zniszczeniu

 

Demontaż wszystkich istniejących obróbek blacharskie z pasów podrynnowych, nadrynnowych, parapetów, gzymsów, attyk oraz płyt balkonowych montaż nowych tytanowo-cynkowe w kolorze grafitowym.

 

Demontaż istniejące rynny i rury spustowe oraz w ich miejsce montaż nowych tytanowo-cynkowych
w kolorze grafitowym. Wykonanie obróbek detali blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej.

 

Renowacja istniejących balustrad balkonowych przez dokładne oczyszczenie, powierzchni słupków i elementów poprzecznych oraz malowanie farbą olejną matową w kolorze grafitowym NCS: S 5000-N.

 

Naprawa balkonów poprzez uzupełnienie ubytków płyt balkonowych oraz wykończenie płyty warstwą wodoodporną z żywicy epoksydowej. Zamocowanie obróbek i balustrad w sposób zapewniający szczelność przed wilgocią przy użyciu mas uszczelniających.

 

Wytyczne zamawiającego zgodnie z dokumentacją projektową dostępną są w biurze Zarządcy przy ul. Mickiewicza 26/4 w Bielsku-Białej. Otrzymanie dokumentacji do ofertowania jak również przeprowadzenie wizji lokalnej na nieruchomości będzie możliwe po wcześniejszym umówieniu spotkania z koordynatorem projektu Panią Lucyną Srebrakowską pod nr telefonu 575 114 949

Oferty należy składać w biurze Zarządcy Nieruchomości Tomasza Gajdy ul. A. Mickiewicza 26/4 w Bielsku-Białej w nieprzekraczalnym terminie do 30.06.2023 r. do godziny 16.00 w zamkniętych kopertach lub przesłać pocztą (data stempla pocztowego jest równoznaczna z data wpływu) na wskazany wyżej adres z czytelnym dopiskiem „Oferta na remont elewacji – WM Grunwaldzka 20 A, B Listopadowa 47, 49”

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny.

Zapraszamy do składania ofert.

 

 

Back To Top