Skip to content

KONKURS OFERT NA WYMIANE KOTŁÓW GAZOWYCH

Bielsko – Biała, dnia 17.11.2021 r.

 

KONKURS  OFERT NA WYMIANĘ KOTŁOWNI

 

Niniejszym pismem składam zapytanie ofertowe na remont kotłowni w budynku Wspólnoty
Mieszkaniowej „ZETA PARK JEDEN” przy ul. Staffa 15, 17, 19, 21 w Ustroniu polegającą na  wymianie kotłów. Oferty należy składać dokładnie wg. specyfikacji podanej niżej:

 1. Dostarczenie 4 kotłów pracujących w kaskadzie o łącznej mocy nie mniejszej niż 650 kW.
 2. Demontaż obecnie zainstalowanych kotłów.
 3. Montaż nowych kotłów.
 4. Przygotowanie i montaż przewodu powietrzno-spalinowego obsługującego nowo zamontowane kotły.
 5. Gwarancję min 5 lat.
 6. Miesięczny koszt obsługi kotłowni.
 7. Czas reakcji na ewentualne awarie.
 8. Koszt przeglądów gwarancyjnych, jeżeli są wymagane.
 9. Koszty corocznych przeglądów instalacji gazowej (od zaworu głównego do kotłów),
 10. Koszty okresowych przeglądów aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej
  zainstalowanego w kotłowni,
 11. Koszty utylizacji obecnych kotłów,
 12. Wykonanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 13. Koszty pierwszego uruchomienia oraz odbiór prac przez UDT,
 14. Koszt asysty przy przeglądach UDT.
 15. Okres wyłączenia kotłowni z eksploatacji (chyba, że da  się wykonać wymianę kotłów przy ciągłej pracy).
 16. Czy do prac będą zatrudniani podwykonawcy?
 17. Zapewnianie kierowania robót.

 

Warunkiem przyjęcia do analiza złożonych ofert jest zawarcie wszystkich 15 pkt podanych
w specyfikacji
.

Ofert należy składać w biurze Zarządcy Nieruchomości Tomasza Gajda ul. A. Mickiewicza 28/1 w Bielsku-Białej w nieprzekraczalnym terminie do 30.11.2021 r. do godziny 16.00 w zamkniętych kopertach lub przesłać pocztą (data stempla pocztowego jest równoznaczna z data wpływu) na wskazany wyżej adres z czytelnym dopiskiem „Oferta na wymianę kotłów”.

Wizja lokalna w kotłowni będzie możliwa w dniach od 24.11.2021 r. do 26.11.2021 r. po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie.

Wspólnota Mieszkaniowa „ZETA PARK JEDEN” przy ul. Staffa 15, 17, 19, 21 w Ustroniu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny.

Tel. kontaktowy do koordynatora konkursu ofert: 507 367 131.

Back To Top