Skip to content

Konkurs ofert na wykonanie instalacji fotowoltaicznej – Zeta Park Jeden

Inwestor:

Wspólnota Mieszkaniowa Zeta Park Jeden

 

Lokalizacja robót:

 

Wspólnota Mieszkaniowa Zeta Park Jeden

Ul. Staffa 15, 17, 19, 21

43-450 Ustroń

 

Termin składania ofert:

31.07.2023 r. 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ISTOTNE WARUNKI JEGO REALIZACJI.

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i podłączenie kompletnej instalacji fotowoltaicznej
  o mocy:

minimalnej 56 kWp,

maksymalnej  200 kWp

składającej się z paneli fotowoltaicznych o mocy minimum 430 Wp każdy, trójfazowego falownika fotowoltaicznego, konstrukcji wsporczej oraz wymaganych zabezpieczeń po stronie AC i DC i przeciwpożarowych.

 1. Na przedmiot zamówienia składa się:
 2. Projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej zaakceptowanej przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót, składającej się m. in. z wizualizacji rozmieszczenia paneli fotowoltaicznych na dachu budynku, analizę potwierdzającą obliczenia planowanego uzysku energetycznego wykonanego na dedykowanym programie producenta falownika, przedstawienie sposobu montażu konstrukcji wsporczej instalacji do dachu. Wszelkie inne niezbędne dokumenty będące we władaniu Wykonawcy, które Zamawiający będzie musiał, w przypadku wystąpienia, przedstawić przy składaniu wniosku o dofinansowanie.
 3. zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz wyposażenia dodatkowego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania zaproponowanego rozwiązania
 4. wpięcie instalacji fotowoltaicznej w istniejący system sieci energetycznej i uruchomienie techniczne,
 5. wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi protokołami uruchomienia,
 6. wykonanie w ramach zamówienia przeglądu pogwarancyjnego instalacji

 

Dodatkowym atutem oferenta będzie przygotowanie i przekazanie kompletnego wniosku  wraz z niezbędnymi załącznikami o dofinasowanie grantów na zakup, montaż, budowę lub modernizację instalacji odnawialnego źródła energii organizowane przez BGK.

 1. W ramach zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy:

 

 1. udokumentować minimalne dwu letnie doświadczenie na rynku usług w zakresie objętym konkursem ofert,
 2. uzyskanie warunków przyłączenia od dostawcy energii Tauron,
 3. dostawa elementów składowych i materiałów potrzebnych na realizację zadania (kompletna instalacja fotowoltaiczna),
 4. wykonanie niezbędnych robót budowlanych, adaptacyjnych, instalacyjnych, towarzyszących montażowi i wykonaniu instalacji fotowoltaicznej, niezbędnych do kompletnego wykonania, ukończenia i uruchomienia instalacji,
 5. wykonanie systemu zabezpieczeń przeciwpożarowych wraz z uzgodnieniami z rzeczoznawcą ds. p.poż.
 6. wpięcie instalacji fotowoltaicznej do wewnętrznej sieci budynku
 7. przygotowaniem dokumentacji zgłoszenia mikroinstalacji do sieci energetycznej,
 8. uruchomienie techniczne, rozruch, sprawdzenie, dokonanie odbioru technicznego wraz z podpisaniem Protokołu odbioru przez właściwą jednostkę Tauron włączenie do instalacji budynku oraz uruchomienie instalacji,
 9. przeprowadzenie szkolenia z obsługi i eksploatacji instalacji oraz urządzeń,
 10. przekazanie przedmiotu zamówienia do użytku Zamawiającemu.
 11. Elementy instalacji fotowoltaicznej.
 12. Moduły fotowoltaiczne.

Moduły fotowoltaiczne muszą spełniać wymagania w zakresie parametrów technicznych
i funkcjonalnych określonych w Tabeli nr 1.

Tabela nr 1. Minimalne wymagane parametry techniczne urządzeń.

Lp. Nazwa parametru Wartość Sposób weryfikacji Termin weryfikacji*
1 Moc modułu Minimum 430 Wp Karta katalogowa 1
2 Typ ogniw Krzem monokrystaliczny Karta katalogowa 1
3 Rok produkcji Nie starsze niż rok Inny dokument 1
4 Rama aluminiowa Karta katalogowa 1
5 Odporność na PID zgodnie z normą IEC 62804-1:2015 lub równoważną Tak, potwierdzona certyfikatem Certyfikat lub protokół z badań 1
6 Tolerancja mocy Dodatnia Karta katalogowa 1
7 Wytrzymałość mechaniczna (parcie) Nie mniejsza niż 5400 Pa Karta katalogowa lub certyfikat 1
8 Wymagane normy PN-EN 61730

PN-EN 61215

Certyfikat 1
9 Gwarancja na produkt Minimum 12 lat Warunki gwarancji 1
10 Gwarancja na moc Nie krótsza niż 25 lat. Liniowa przy rocznym spadku wydajności nie większym niż 1% rocznie Warunki gwarancji 1
11 Producent o ustabilizowanej pozycji rynkowej Obecność na rynku minimum 10 lat. Charakterystyka producenta – publikacje 1
12 Produkty producenta poddane ocenie na degradację liniową przez niezależny instytut naukowy Tak – po 10 latach działania Publikacje poparte dokumentacją techniczną 1
13 System optymalizacji modułu zgodny z normami NEC Niezależny od inwertera optymalizacja typu add-on / retrofit Karta katalogowa 1
14

*1 – na etapie składania ofert

 1. Falownik.

Falownik fotowoltaiczny musi spełnić wymagania w zakresie parametrów technicznych określonych w Tabeli nr 2.

Tabela nr 2. Minimalne wymagania w zakresie falownika fotowoltaicznego.

Lp Nazwa parametru Wartość Sposób weryfikacji Termin weryfikacji*
1 Typ beztransformatorowy Karta katalogowa 1
2 Liczba zasilanych faz 3 fazowy Karta katalogowa 1
3 Europejski współczynnik sprawności Minimum 97,6% Karta katalogowa 1
4 Stopień ochrony IP 66 Karta katalogowa 1
5 Współczynnik zakłóceń harmonicznych prądu THD Poniżej 3% Karta katalogowa
6 akredytowaną na zgodność z normą EN ISO/IEC 17065 tak Certyfikacja
7 Zgodność z normą: PN-EN 61000-6-3 tak Karta katalogowa
8 Spełnienie standardu sieci VDE 0126-1-1 , VDE-AR-N-4105 tak Karta katalogowa
9 Kontrola eksportu Tak Karta katalogowa
10 Stopień przewymiarowania Powyżej 150 % Karta katalogowa
11 Gwarancja na produkt 10 lat z możliwością przedłużenia Karta katalogowa
12 Możliwość rozbudowy i modernizacji instalacji o produkty tego samego producenta Tak – możliwość zamiany na inwerter i banki energii tego samego producenta, dobudowa inwertera retrofit, dobudowa stacji ładowania samochodu. Oferta producenta. 1

 

Wymagana jest współpraca systemu fotowoltaicznego z wewnętrzną instalacją elektryczną obiektu. Proponowane rozwiązanie musi pozwalać ma możliwość rozbudowy systemu o inne alternatywne instalacje OZE.

Zamawiający wymaga, aby instalacja fotowoltaiczna posiadała możliwość monitoringu lokalnego. Zamawiający wymaga, aby system monitoringu w zakresie właściwości funkcjonalno-użytkowych umożliwiał: · Odczyt chwilowej mocy instalacji PV. · Odczyt i archiwizację danych o rocznej, miesięcznej oraz dziennej produkcji energii. · Informację o błędach i statusie pracy instalacji.

 1. Konstrukcja wsporcza.

Wymaga się zastosowania konstrukcji wsporczej, która dostosowana zostanie do pokrycia dachowego budynku.

Wymagania dotyczące konstrukcji montażowej dla instalacji dachowej przedstawiono w Tabeli nr 3.

Tabela nr 3. Zestawienie minimalnych wymagań dla konstrukcji wsporczej dla instalacji dachowej.

Lp Nazwa parametru Wartość Sposób weryfikacji Termin weryfikacji*
1 Kąt pochylenia modułów dla dachów płaskich W zakresie od 15-25 stopni
2 Materiał elementów nośnych Stal nierdzewna / Aluminium
3 System montażu Rzędy modułów połączone ze sobą, stanowiące jedną jednolitą konstrukcję wsporczą.
4 Gwarancja na wady ukryte Nie mniej niż 7 lat

Montaż konstrukcji wsporczej i instalacji nie może spowodować jakichkolwiek uszkodzeń  pokrycia dachu budynków . Konstrukcja nie może przez co najmniej 7  lat uszkadzać pokrycia dachów  (przecieranie lub , przecinanie , wgniatanie)

 1. Przewody i kable strony AC i strony DC

Między falownikiem, a rozdzielnicą lokalna AC należy poprowadzić kable miedziane o parametrach dobranych do mocy zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej.  Przekrój przewodu należy dobrać do warunków obciążenia długotrwałego, spadku napięć oraz warunków zwarciowych danej sekcji. Rozdzielnia wyposażyć w wyłączniki dobrane do warunków pracy falownika. Sposób zabezpieczenia instalacji strony AC uzgodnić z osoba funkcyjną wskazaną przez Zamawiającego.

 1. Złącza, przewody i kable strony DC.

Materiał instalacyjny, powinien zostać dobrany wg. następujących parametrów:

− napięcie maksymalne 1kV,

− co najmniej podwójna izolacja,

− żyły: wg PN/EN-60228 lub równoważne, miedziane wielodrutowe klasy co najmniej 5,

− izolacja: dostosowane do pracy min. 90 °C,

− powłoka: odporna na UV.

– maksymalny prąd systemu PV 20A

– maksymalne napięcie systemu PV 1500 V,

− termiczne warunki pracy min. pomiędzy -40°C – +90°C,

− stopień ochrony min. IP65.

Okablowanie należy wykonać z zastosowaniem produktów z przeznaczeniem „solarnym”.

Urządzenia wchodzące w skład instalacji systemu należy instalować:

− według instrukcji dostarczonych przez producenta (dostawcę) wybranego przez wykonawcę,

− zgodnie z obowiązującymi normami.

 

 

Przeprowadzenie wizji lokalnej na nieruchomości będzie możliwe po wcześniejszym umówieniu spotkania z koordynatorem projektu Panią Lucyną Srebrakowską pod nr telefonu 575 114 949

Oferty należy składać w biurze Zarządcy Nieruchomości Tomasza Gajdy ul. A. Mickiewicza 26/4 w Bielsku-Białej w nieprzekraczalnym terminie do 31.07.2023 r. do godziny 16.00 w zamkniętych kopertach lub przesłać pocztą (data stempla pocztowego jest równoznaczna z data wpływu) na wskazany wyżej adres z czytelnym dopiskiem „Oferta na wykonanie instalacji fotowoltaicznej  – Zeta Park Jeden”.

Wspólnota Mieszkaniowa Zeta Parka Jeden zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny.

Zapraszamy do składania ofert.

 

Back To Top